Skip to main content

דחיית מועדי פתיחת הקורסים והתוכניות

 עקב המצב הביטחוני כל מועדי פתיחת הקורסים והתוכניות נדחים עד להודעה חדשה.

קורסים ותוכניות שצמודות ללוח הזמנים האקדמי:

פתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"ד תידחה והסמסטר ייפתח בכל אוניברסיטאות המחקר עם תחילת תהליך שחרור של המגויסים למילואים, אך לא לפני ה- 3.12.2023. לפני פתיחת הסמסטר, תינתן הודעה מקדימה של שבועיים שיוקדשו לחזרה לשגרה ולמסלול האקדמי ובסיומם יחלו הלימודים

יש לוודא בזמן הרישום את מועד הפתיחה המדויק