Skip to main content

עדכונים לאור המצב הביטחוני 

מידע חיוני להתמודדות במצב חירום, מלגת מעונות להתמודדות בשעת חירום, הכניסות לקמפוס, מסגרות התנדבות ועוד. 

לכל העדכונים