Skip to main content

מתאים לי להתקדם

עולם משפט העבודה

ידע משפטי-מעשי ממוקד למנהלים ולמנהלי משאבי אנוש

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 40 שעות אקדמיות

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

אביתר עמיר

עולם משפט העבודה

אודות

השינויים המהותיים בתפיסת זכויות העובדים וחובות המעסיקים שחלו בשנים האחרונות, הביאו את המעורבות המשפטית של יחסי העבודה אל תוך עולם העובדים באופן שלא היה מעולם. 

מנהלי משאבי האנוש, הן כמנהלים והן כמעסיקים, חייבים להיות ערים להתפתחויות המשפטיות וההלכתיות ולהטמיע מסרים משפטיים רבים ומורכבים בארגון, בבואם לתהליך קבלת החלטות בתחום העבודה, המושפעות מהחלטת המחוקק. 

הקורס ללימודי עולם משפט העבודה מהווה גם חלק מההכשרה למנהלי משאבי אנוש ומעניק מענה יישומי, עדכני וממוקד לסיפוק צרכי הידע של מקבלי ההחלטות בעולם התעסוקה.

הלימודים בקורס יאפשרו לך, כמנהל משאבי אנוש, לרכוש כלים יישומים ועדכניים וידע מקיף בעולם משפט העבודה, כבסיס לקבלת החלטות בהתאם להגדרות המחוקק ולטובת הארגון והעובד.  

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

התכנית מיועדת למנהלי משאבי אנוש, מנהלים, בעלי עסקים וארגונים ונציגי ועדי עובדים.

תנאי הקבלה

ניסיון ניהולי ו/או ניסיון בתחום יחסי עבודה.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 40 שעות אקדמיות

נושאי הלימוד יועברו באמצעות הרצאות, ניתוחי פסיקות, מובאות משפטיות ומבחן מסכם

40

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות הקורס, הכוללות נוכחות של 90% לפחות משעות הלימוד ומעבר מבחן מסכם.

נושאי הלימוד

 • יחסי העבודה בישראל - ארגוני עובדים ומעבידים, הסכמים קיבוציים, צו הרחבה, זכות ההתארגנות.
 • כניסה לשוק העבודה - המותר והאסור בדרך לקבלה לעבודה (מודעות "דרושים", ראיון עבודה, שילוב עובד חדש בעבודה).
 • חובת הגילוי במו"מ לקראת כריתת חוזה, הודעה לעובד, חוזה עבודה, יחסי עובד-מעביד 
 • השפעת חוקי היסוד על משפט העבודה - הזכות לפרטיות, הזכות לחופש העיסוק. 
 • משפט המגן - תמצית כלל החוקים + חידושי חקיקה ופסיקה (חופשה שנתית, שכ"מ, שעות עבודה, דמי מחלה, הגנת השכר, הטרדה מינית, הגברת האכיפה.
 • עבודת נשים - פיטורי עובדות בתקופה מוגנת (הריון + טיפולי פוריות) זכויות גברים/נשים במהלך הריון/לידה/חופשת לידה/60 יום לאחר חופשת הלידה על פי החוק.
 • הפעלת שיקול הדעת המנהלי בפיטורי עובדת בהריון (שיקולים בקבלת החלטות על היתר/סירוב לפיטורי עובדות בהריון) 
 • חוק שוויון הזדמנויות.
 • סיום יחסי עובד מעביד 
 •  מדיניות שכר והטבות -  רכיבי מדיניות התגמול.
 • דיני פנסיה וביטוח - חוקי מס, שכר בסיס.
 • הטבות ותמריצים.
 • מדיניות.
 • מיסוי.

ניהול הקורס

אביתר עמיר

מרצים נוספים

עו"ד רבקה מקובר, אביתר עמיר

תאריך פתיחה

13/02/2024 - ערב
17:00 - 21:00
שלישי

מידע נוסף

נושאי הלימוד יועברו באמצעות הרצאות, ניתוחי פסיקות, מובאות משפטיות ומבחן מסכם.