Skip to main content

תנאי שימוש באתר אקדימה

 

כללי:

 1. אתר האינטרנט הוא בבעלות של אוניברסיטת בר אילן ע"ר 580063683 (להלן: "האוניברסיטה").
 2. תנאי שימוש אלו יחולו על כל התחברות ו/או גלישה באתר, על ידי המשתמשים, ועשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
 3. טרם כניסה/גלישה באתר נדרש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש. כניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש. 
 4. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 5. כניסה/גלישה  באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא ומסכים  לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

 

הגבלת האחריות:

 1. האתר, מוצע למשתמש כמו שהוא (‘As Is’)
 2. האוניברסיטה אינה מציגה כל מצג ואינה אחראית בכל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר והתכנים המועלים בו, וכן בקשר עם התאמתו למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
 3. כל שימוש באתר יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בקשר לאתר ו/או שימושו בו ו/או שימושו של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בעקבות שימוש כאמור.
 4. האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל שימוש בו.
 5. האוניברסיטה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר ברשת האינטרנט שאין לה שליטה עליו.
 6. בלי למעט מהאמור, המשתמש אינו רשאי:
  א. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או באמצעותו.
  ב. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או ברשת האינטרנט, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  ג. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  ד. לעשות שימוש ברשת האלחוטית כדי לפגוע בכל אדם ו/או חברה, בכל דרך.
 7. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 

קניין רוחני:

 1. האוניברסיטה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר. האוניברסיטה הינה בעלת זכויות הקנין הרוחני ו/או קיבלה הרשאה לשמוש בתכנים שבאתר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של האוניברסיטה.
 3. ככל שבאתר  מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. האוניברסיטה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא תשא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, האוניברסיטה איננה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים.

מדיניות הגנת פרטיות:

הגישה  לאתר והשימוש בו כפופים  למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, המהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין האוניברסיטה. השימוש בשירותים ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

שיפוט:

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת  ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.