Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה

קורס דירקטורים בבר-אילן מקנה לתלמידיו כלים להבנת תהליכים בתוך הארגון ומחוצה לו, ומקנה ידע פיננסי, משפטי וניהולי הנדרש לדירקטורים

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 72 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

09/06/2024 - ערב
18/09/2024 - ערב

מתכונת הקורס

מקוון

מנהל הקורס

קותי לוריא

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה

אודות

תפקיד הדירקטור, הנמנה על הגוף הקובע את אסטרטגיית הארגון ואת יעדיו, מחייב אותך לידע מעמיק ומקצועי בעולם העסקים המקומי והבינלאומי, על מנת לבצע את תפקידך כהלכה וכפועל יוצא - לחזק את אמון המשקיעים בחברה.

התוכנית להכשרת דירקטורים ונושאי משרה לחברות עסקיות, ממשלתיות וציבוריות בביראד, תמצב אותך כבעל הכלים המתאימים להבנת התהליכים בתוך הארגון ומחוצה לו ותספק לך ידע פיננסי, משפטי וניהולי לקידומך ולשיפור המיומנויות הנדרשות לביצוע תפקידך כדירקטור בהצלחה רבה.

מטרת הלימודים היא הכשרת מועמדים לתפקידי דירקטורים בחברות עסקיות, ממשלתיות ועמותות באמצעות ידע ומתן כלים פיננסיים, משפטיים וניהוליים נרחבים הדרושים לדירקטור לביצוע תפקידו כהלכה. 

 

הקורס מנוהל על ידי ביראד לימודי תעודה מתקדמים

קהל היעד

התוכנית מיועדת לדירקטורים מכהנים המעוניינים לשפר את מיומנותם המקצועית, לבעלי ניסיון ניהולי, פיננסי או משפטי המעוניינים להציע את עצמם לדירקטוריונים ולמנכ"לים ובכירים בחברות.

תנאי הקבלה

בעלי תואר ראשון ומעלה, מנכ"לים, בעלי שליטה, בעלי עסקים משפחתיים, עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ובעלי תפקידים בכירים ומנהלים המעוניינים לכהן בדירקטוריונים של חברות וארגונים.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 72 שעות אקדמיות
72

תעודה

תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים תינתן לעומדים בכל דרישות התוכנית, הכוללות נוכחות של 80% לפחות משעות הלימוד.

נושאי הלימוד

 • מעגלי הפיקוח בשוק ההון בישראל
 • תפקידי הדירקטור בעידן החדש
 • יחסי יו"ר הדירקטוריון - דירקטור
 • "מגרש המשחקים" של הדירקטור
 • חזון, אסטרטגיה עסקית בראי הדירקטור
 • חוק החברות החדש, משולש הכוח - הדירקטוריון, המנכ"ל, ובעלי המניות
 • פסיכולוגיה ופיננסים בשוק ההון בישראל
 • מבוא לבקרה פיננסית+מאזנים כספיים, אכיפה מנהלית-עסקאות עם בעלי עניין, תיקון 16 לחוק החברות+תיקון 20 לחוק החברות
 • נושאי משרה בחברה ועסקאות עם בעלי עניין
 • האחריות האזרחית והפלילית של דירקטור
 • ניהול ישיבות הדירקטוריון
 • ניהול סיכונים בחיי הדירקטוריון I.F.R.S + דו"ח רווח והפסד
 • ניתוח דו"חות כספיים ומבוא להערכות שווי
 • תוכנית עסקית ככלי ניהולי לדירקטור
 • היערכות הדירקטוריון לגיוס משקיעים
 • ועדת ביקורת
 • היערכות הדירקטור לשאלון ממשל תאגידי
 • ביטוח דירקטורים+"ארגז הכלים" של הדירקטור

הלימודים מתקיימים באופן מקוון באמצעות הזום, ומועברים במפגשים “חיים” המונחים ע”י מנהל התוכנית וצוות המרצים באופן דינאמי ואינטראקטיבי, באמצעות מצגות רלוונטיות ומתן דוגמאות עכשוויות ו-Case studies לפעילויות דירקטוריון מחברות עסקיות וציבוריות בארץ ובעולם.  

ניהול הקורס

קותי לוריא

מרצים נוספים

רו"ח עדי שניידר, עו"ד הלן דורפמן, רו"ח / עו"ד עידית שניר, עו"ד גיא ויצלבסקי, קותי לוריא, ד"ר שמואל שורץ

תאריך פתיחה

09/06/2024 - ערב
17:00 - 20:15
ראשון

18/09/2024 - ערב
17:00 - 20:15
רביעי