Skip to main content

אני רוצה לקבל עוד פרטים

כלים להתמודדות עם סכסוכים, פגיעות והטרדות מיניות בעבודה

מיועד למנהלים בכלל, למנהלי משאבי אנוש, ולממונים על הטרדה מינית

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 28 שעות אקדמיות

תאריך פתיחה

בקרוב

מתכונת הקורס

פרונטלי

מנהל הקורס

ד"ר עו"ד כרמית קלר-חלמיש , עו"ד גבריאלה סטריהן גורודישר

כלים להתמודדות עם סכסוכים, פגיעות והטרדות מיניות בעבודה

אודות

קונפליקטים ופגיעות הם חלק אינהרנטי מחיי הארגון. בין אם מדובר בסכסוך בין עובדים.ות ובין אם בהתעמרות או הטרדה מינית מצד מנהל.ת. לסכסוכים ופגיעות השלכות אישיות ובין אישיות נרחבות על הפרט ועל הארגון בכללותו, והם מצריכים מהארגון "לטפל" בסכסוך בדרכים שונות, לרבות באלו אשר קבועות בחוק. 

הקורס יעסוק בדרכים השונות בהן יכול.ה האחראי.ת בארגון (ממונה או מנהל.ת) להתנהל במקרים של סכסוך או פגיעה, ולסייע לצדדים המעורבים בו: העובדים.ות, המנהלים.ות ומקום העבודה.

הקורס יחשוף את המשתתפים.ות לידע ולכלים מעולם ישוב הסכסוכים הנוגעים להתמודדות עם פגיעות שונות דוגמת הטרדה מינית, התעמרות וסכסוכים אחרים המתרחשים במרחבי עולם העבודה.

בסיומו ידעו המשתתפים.ות ל לאבחן סיטואציות קונפליקטואליות שונות בארגון, להתאים מענים למעורבים.ות השונים בה ולעשות שימוש בכלים מתחום יישוב הסכסוכים  להתמודדות ולמציאת פתרונות פנים ארגוניים. 

הקורס מנוהל על ידי התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים

היחידה ללימודים בינתחומיים 

קהל היעד

הקורס מיועד למנהלים.ות בכלל, למנהלי.ות משאבי אנוש, ולממונים.ות על הטרדה מינית במקומות עבודה בפרט.

תנאי הקבלה

לא נדרש רקע קודם.

היקף הקורס

אורכה של התוכנית 28 שעות אקדמיות
28

תעודה

תעודה מטעם התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, בר-אילן, בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, תל אביב, תינתן לעומדים בכל דרישות הקורס, כולל בנוכחות של 80% לפחות משעות הלימוד

נושאי הלימוד

  • היבטים רגשיים ונפשים של פגיעה מינית והטרדה מינית
  • דינאמיקה של יחסי כוח והשפעה במקומות עבודה 
  • עקרונות למתן מענה ראשוני ולהתערבות באירועי פגיעה
  • חובות מעסיקים על פי דין במניעה ובטיפול בתופעות של הטרדה מינית, התנכלות והתעמרות 
  • תפיסות ופרקטיקות שונות של ישוב סכסוכים (גישור, צדק מאחה, מו"מ שיתופי)
  • תפקידו ומקומו של מקום העבודה בישוב סכסוכים
  • בין החוק למציאות: היבטים ואילוצים משפטיים בניהול סכסוכים ופגיעות בארגון
  • שילוב כלים מעולם יישוב הסכסוכים בעולם העבודה
  • יצירת מנגנונים מוסדרים ליצירת מוגנות ומניעת פגיעות במקום העבודה

ניהול הקורס

ד"ר עו"ד כרמית קלר-חלמיש
עו"ד גבריאלה סטריהן גורודישר

מרצים נוספים

ד"ר רויטל חמי זינימן