Skip to main content

האתגר התכנוני בשיקום הישובים בדרום ובצפון

הנתונים על היקף הנזק העצום שנגרם לישובים רבים בדרום ובצפון והתמשכות המצב הביטחוני מחייבים פעילות דחופה במגוון תחומים עם פתרונות יצירתיים

מדינת ישראל שמאז כינונה נאלצת להתמודד עם אתגרים רבים ומורכבים נמצאת באחת השעות הקשות ביותר מאז קיומה. הטראומה האישית והקבוצתית ממעשי הזוועה הנוראים שנעשו ע"י חיות אדם מארגון המרצחים החמאס והמלחמה שהחלה בעקבותיה מציבים אתגרים ביטחוניים, חברתיים ומדיניים חדשים ומורכבים. 

שיקום הישובים בדרום ובצפון שנפגעו וננטשו וחזרת התושבים לבתיהם מהווה מרכיב הכרחי בתהליך שיקומה של החברה הישראלית. לשם כך יש לגבש בדחיפות תוכנית אסטרטגית מקיפה שלצד ההיבטים הביטחוניים והכלכליים תיתן מענה לאתגרים בתחום מערכת התכנון והבנייה המהווה מרכיב מרכזי בתהליך השיקום. 

הנתונים על היקף הנזק העצום שנגרם לישובים רבים בדרום ובצפון והתמשכות המצב הביטחוני מחייבים פעילות דחופה במגוון תחומים עם פתרונות יצירתיים. בהיבט התכנוני, בחלק מהמקרים יש צורך להקים את היישובים מחדש על משקל פינוי בינוי ובמקרים אחרים שיקום נקודתי של מגורים, תשתיות, מבני ציבור, אזורי תעסוקה וכדומה.

ההשפעה הרבה של מערכת התכנון והבנייה על חיי הפרט, החברה והמדינה מקבלת משמעות מיוחדת במשבר חסר תקדים בו שרויה החברה הישראלית מאז ה- 7 באוקטובר. תחושות של חוסר ביטחון אישי המלווה בחוסר אמון במוסדות המדינה בקרב קבוצות אוכלוסייה רבות מחייבות נקיטת צעדים מיוחדים במישור המקומי, המחוזי והארצי.

במסגרת זו, יש לזרז תהליכי תכנון ובנייה ולהאציל סמכויות מהמועצה הארצית לוועדות המחוזיות ומהן לוועדות המקומיות אם כחקיקה או הוראת שעה; לאפשר גיוס עובדים כממלא מקום לתקנים פנויים; להגדיל את היקף התמריצים לרשויות המקומיות וליזמים עבור בניית יח"ד; תוך חיזוק מנגנוני הבקרה כדי להבטיח אתיקה ומנהל תקין.

מוטיב מרכזי נוסף מחייב שינויים בהתנהלות משרדי הממשלה בתהליך יישום המדיניות התכנונית. בתוך כך יש לשפר ולחזק את התיאום והעדכון ההדדי בין המשרדים; ליצור התאמה בין תוכניות העבודה ליעדי התכנון בדגש על שיקום היישובים, פיתוח תשתיות ואזורי תעסוקה, תעשייה ומסחר בדרום ובצפון באופן שיעודד התיישבות.

לסיכום, המצב המיוחד בו נמצאת מדינת ישראל מחייב תוכנית אסטרטגית מקיפה הכוללת שינוי כללי המשחק במערכת התכנון והבנייה שיש לה תפקיד חשוב וחיוני ביותר בתהליך שיקומה של החברה הישראלית. לאור גודל האתגרים התכנוניים בשיקום הישובים וחזרת התושבים, יש להבטיח שלעוסקים בתחום התכנון והבנייה יש את הידע המקצועי הנדרש והם אכן מבינים את גודל השעה. 

ד"ר שוקי אמרני, מכהן כראש מרכז בר-אילן לנדל"ן. אל"מ (במיל'), לשעבר מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

רוצים להתמקצע בתחום הנדל"ן? לכל הקורסים של מרכז בר-אילן לנדל"ן