Skip to main content

כל קורסי "שמיעה חופשית" שאפשר ללמוד מרחוק- תשפ"ד 2024

להרשמה
להרשמה

לחצו להרשמה מהירה ומקוונת

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית
הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

הקורס עוסק בדמותו ובהגותו של הרמב"ם, ההוגה היהודי החשוב והמשפיע ביותר בימי הביניים ואחת הדמויות הבולטות בתולדות העם היהודי. במהלך הקורס נידונות סוגיות מרכזיות בהגותו הדתית של הרמב"ם, וזאת באמצעות עיון מונחה במקורות נבחרים מכתביו.

חלוצות האמנות הפמיניסטית
חלוצות האמנות הפמיניסטית

מראשית שנות השבעים ועד ימינו אנו, פועלות נשים ממוצא יהודי במרכז עולם האמנות הפמיניסטית. הקורס עוסק בנושאים המצטלבים של אמנות פמיניסטית, אמנות נשים ואמנות יהודית ומאיר את תרומתן של אמניות ממוצא יהודי לעולמות האמנות הפמיניסטית ולחברות היהודיות השונות בחמישים השנים האחרונות.

המפגש בין רוסיה ואסיה במאות י"ט-כ'
המפגש בין רוסיה ואסיה במאות י"ט-כ'

הקורס מבקש לבחון את המפגש בין רוסיה ובין אסיה בשיאה של ההתפשטות הטריטוריאלית של האימפריה הצארית. הוא סוקר את השתלשלות הקשר ההיסטורי וההשפעה של קשרי הגומלין ביניהן על המערכת הפוליטית, החברתית, התרבותית והכלכלית ברוסיה.

יפן המודרנית ובת זמננו
יפן המודרנית ובת זמננו

הקורס עוסק באופן כרונולוגי-היסטורי בחברה ובתרבות היפנית, החל מאמצע המאה ה-19. בקורס יילמדו התהליכים המדיניים, החברתיים והתרבותיים שהפכו את יפן למדינה מודרנית, ולאחר מכן אימפריאליסטית ומיליטריסטית עד 1945, ולמדינה דמוקרטית ופציפיסטית ומעצמה כלכלית במחצית השנייה של המאה ה-20.

הגות יהודית תוססת בתימן
הגות יהודית תוססת בתימן

ההגות היהודית בתימן מתפרסת על כשמונה מאות שנה, החל בתקופה הקדם-מיימונית במחצית הראשונה של המאה ה-12, המשך בהופעת הקבלה בתימן במאה ה-16, וכלה בהופעת ההשכלה בתימן, במחצית השניה של המאה ה-19. הקורס יציג את ההתפתחות של ההגות היהודית בתימן לכל תקופותיה, על רקע דיון משמעותי בשלוש סוגיות מרכזיות המייחדות את ההגות היהודית בתימן: היחס המורכב למשנת הרמב"ם, פולמוס האלגוריה והתפתחות הקבלה.

מוזיאונים ואמנות ויזואלית בצרפת
מוזיאונים ואמנות ויזואלית בצרפת

הקורס מספק סקירה היסטורית כללית של הזרמים הגדולים באומנות חזותית, מהקאנונים של העת העתיקה, דרך האומנות הדתית בימי הביניים, אומנות הרנסנס, הקלסיציזם, הרומנטיקה, הריאליזם, האימפרסיוניזם, ועד להתפתחות העצומה של ז'אנרים חדשים באומנות חזותית במאה ה20 ועד היום.

נשק גרעיני במזה"ת
נשק גרעיני במזה"ת

הקורס יתן רקע בהיבטים טכניים של נשק גרעיני ובמשמעותו של נשק זה ויעסוק בתכניות הגרעין שפותחו במהלך השנים במזרח התיכון במדינות: ישראל, עיראק, סוריה, איראן, לוב. נכיר היבטים שונים הקשורים בה, מתוך כוונה ליצור בקרב הלומדים תמונה רחבה ומעמיקה של הסוגיה.